УСТАВ

Статут

Всеукраїнської громадської організації
«Громадська сила»

м. Дніпропетровськ 2008 р.

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнська громадська організація «Громадська сила» (надалі - Організація) є неприбутковою, незалежною всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднає громадян України на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань передбачених цим статутом.
1.2. Організація створена та здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Закону України «Про об'єднання громадян» іншого законодавства та цього статуту.
1.3. Організація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.
1.4. Дніпропетровська обласна громадська організація «Громадська сила», яка зареєстрована Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області 28 серпня 2007 року, свідоцтво № 959, змінила свій місцевий територіальний статус на всеукраїнський з назвою - Всеукраїнська громадська організація «Громадська сила».
1.5. Організація у відповідності до законодавства України набуває статусу юридичної особи в установленому законодавством порядку; може виступати позивачем, відповідачем, третьою особою, бути стороною, заявником у судових процесах, відповідно до законодавства; бути заявником до судових та інших державних органів влади та органів місцевого самоврядування.
1.6. Організація може мати відокремлене майно, самостійний баланс та рахунки в банківських установах, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити, також власну символіку. Символіка Організації підлягає реєстрації відповідно до законодавства.
1.7.  Найменування Організації:
1.7.1. повне - Всеукраїнська громадська організація «Громадська сила»;
1.7.2. скорочене - ВГО «Громадська сила».
1.8.    Організація поширює свою діяльність на територію України.
1.9.    Юридична адреса Організації - 02160, м. Київ, вул. Каунаська, буд. 27.

2. Мета та завдання Організації

2.1. Основною метою діяльності Організації с задоволення та захист економічних, соціальних, правових та національно-культурних законних інтересів членів Організації.
2.2. Основними завданнями Організації є сприяння:
-   створенню членам Організації умов для підвищення їх соціальної, культурної, естетичної, спортивно-оздоровчої активності;
-   організації дозвілля та відпочинку членів Організації;
-   соціально-правовому захисту членів Організації;
-   реалізації культурного та фізичного розвитку членів Організації;
-   співпраці  із духовними,  культурними, учбовими  і  спортивними закладами України;
-   пропаганді здорового способу життя;
-   поширенню інформації з питань вищої освіти, соціального забезпечення, праці та культурного дозвілля громади;
-  реалізації й співучасть у реалізації міжнародних та всеукраїнських, державних, регіональних і місцевих та недержавних програмах, які сприяють соціальному становленню та розвитку громади;
-   створенню та розвитку матеріально-технічної бази для забезпечення та реалізації мети та завдань Організації.
2.3. Для досягнення мети та реалізації основних завдань, визначених цим Статутом, Організація має право в межах, що не суперечать
законодавству:
-  виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
-  представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
-  ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;
-  брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи | збори, мітинги, демонстрації):
- брати участь в організації та організовувати на безприбутковій основі наукову, інформаційну, освітню та просвітницьку діяльність шляхом проведення теоретичних та науково-практичних конференцій, диспутів, тематичних «круглих столів», тренінгів; співпрацювати    з    школами,    культурними, навчальними та спортивними організаціями;
- сприяти організації впорядкованого дозвілля громади шляхом участі, на безприбутковій основі, у святкуванні, урочистостях, конкурсах, аматорських спортивних та інших змаганнях, вечорах відпочинку, культурно-мистецьких акціях та фестивалях;
-  одержувати від органів влади і управління та органів місцевого .лмоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети та завдань;
-  вносити пропозиції до органів влади і управління;
-  розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету;
-  засновувати засоби масової інформації;
-  користуватись іншими правами, передбаченими законами України.

3. Члени Організації, їх права та обов'язки

3.1. Організація будується на принципах індивідуального членства.
3.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах віком від 18 років, які виявляють бажання своєю працею, знаннями та участю впроваджувати мету і завдання Організації.
3.3. Прийом до членів Організації здійснюється її Правлінням або місцевими осередками Організації на підставі письмової заяви індивідуального члена.
3.4. Члени Організації мають право:
-    брати участь у Загальних зборах;
-    вирішувати питання, що віднесені до компетенції Загальних зборів;
-    отримувати інформацію про діяльність Організації;
-    брати участь у всіх видах діяльності Організації та усіх заходах, що проводяться нею;
-    вносити свої пропозиції щодо напрямків діяльності та розвитку Організації;
-    отримувати правову, соціальну, моральну, консультативну та інші види допомоги від Організації;
-    обирати і бути обраним до всіх статутних органів Організації;
-    вільного виходу з Організації.
3.5.  Члени Організації зобов'язані:
-    дотримуватись вимог цього Статуту, виконувати всі рішення, що прийняті Загальними зборами Організації та іншими її статутними органами;
-    приймати активну участь у діяльності Організації;
-    бути присутнім на Загальних зборах Організації, у разі обрання делегатом;
-    бути присутнім на засіданнях інших робочих органів, у разі входження до них.
3.6.  Членство в Організації припиняється внаслідок:
-    виходу з Організації на підставі особистої заяви про припинення членства за власним бажанням, поданої до Правління Організації чи її
осередку;
-    виключення    за    порушення    вимог    Статуту    або    дії,    що дискредитують Організацію, за рішенням Правління Організації;
-    виключення із складу членів Організації у разі не явки на Загальні збори Організації або інші робочі органи, у разі входження до них, без
поважної причини більш ніж 2 рази, за рішенням Правління Організації;
-    член Організації може бути виключеним з її складу у зв'язку з припиненням своєї практичної діяльності протягом місяця, за рішенням
Правління Організації.

4. Порядок утворення і діяльність статутних органів Організації, її місцевих осередків та їх повноваження

4.1.    Управління Організацією здійснюють:
-    Загальні збори Організації - вищий керівний орган;
-    Правління Організації - постійно діючий керівний орган;
-    Ревізійна комісія - контролюючий орган.
4.2.    Загальні Збори
4.2.1.    Вищим керівним органом Організації є Загальні збори.
4.2.2.    Загальні збори скликаються за мірою необхідності, але не рідше одного разу на два роки.
Загальні збори скликаються Правлінням Організації. За цим рішенням визначаються норми представництва на Загальні збори, час і місце його проведення, попередній порядок денний.
4.2.3. До компетенції Загальних зборів належить:
-    затвердження Статуту Організації, внесення до нього змін та доповнень;
-    розгляд рекомендацій та затвердження звітів поданих Правлінням, та Ревізійною комісією Організації;
-    прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації;
-    обрання Голови та Заступника голови Організації, членів Правління, Голови та членів Ревізійної комісії терміном на 4 роки;
-    визначення та затвердження основних та перспективних напрямків діяльності Організації;
-    прийняття   рішень   про   створення   установ   і   організацій   для виконання  статутних завдань у  порядку,  встановленому законодавством України;
-    оперативне управління майном та коштами Організації;
-    розгляд будь-яких інших питань стосовно діяльності Організації.
4.2.4.    Загальні збори є правочинними за наявності більше двох третин обраних делегатів, які представляють не менше половини   обласних і прирівняних до них осередків Організації.
4.2.5.    Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів (50% + 1 голосів від загальної кількості присутніх) членів Організації
присутніх на Загальних зборах і повноваження яких визнані ними, якщо інше передбачено Статутом.
4.2.6.    Позачергові Загальні збори скликаються за ініціативою Ревізійної комісії або Правління Організації.
4.3. Правління Організації
4.3.1.    Правління Організації на чолі з Головою Організації є постійно діючим керівним органом Організації, який здійснює керівництво його поточною діяльністю в період між скликаннями Загальних зборів.
4.3.2.    Правління складається з: Голови Організації, Заступника голови та трьох членів, які обираються Загальними зборами строком на чотири роки.
4.3.3.    До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Організації, крім тих, які згідно з цим Статутом відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.
4.3.4.    До компетенції Правління належить:
-    підготовка матеріалів на розгляд Загальних зборів Організації;
-    затвердження планів та звітів про їх виконання, щорічного кошторису;
-    погодження обрання або відкликання голів місцевих осередків Організації у разі, якщо їх дії суперечать основним цілям та завданням
Організації або дискредитують Організацію;
-    організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Організації;
-    прийняття рішення про дату скликання та порядок денний Загальних зборів Організації;
-    надання на затвердження Загальним зборам річного звіту Організації;
-    розробка та реалізація планів, проектів, програм та заходів спрямованих на реалізацію статутних цілей та завдань Організації;
-    затвердження документів, які регламентують правила внутрішнього розпорядку    Організації,    а    також    взаємодію    Організації    з    іншими організаціями та установами;
-    вирішення   інших   питань   щодо   діяльності   Організації,   що   не відносяться до компетенції Загальних зборів.
4.3.5.    Засідання Правління проводяться за мірою необхідності, але не рідше 1 разу на квартал.
4.3.6.    Засідання Правління визнаються правомочними, якщо на них були присутні не менш як дві третини членів від загальної кількості членів Правління.  Рішення  Правління  приймаються  простою  більшістю  голосів (50% + 1 голосів від загальної кількості присутніх) членів Правління.
4.4.    Голова Організації
4.4.1. Голова Організації обирається Загальними зборами (прямим голосуванням, простою більшістю голосів (50%+1 голос) строком на чотири роки і підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам. Головою Організації може будь-який член Організації.
4.4.2. Голова організує виконання рішень Загальних зборів та здійснює загальне керівництво і координацію діяльності Організації.
4.4.3. Голова має право здійснювати дії від імені Громадської сили, у тому числі:
- представляти Організацію в її взаємовідносинах з іншими громадськими     організаціями,     державними     та     іншими     органами й установами;
-  відкривати і закривати рахунки в банківських установах;
-  вести переговори і укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису;
-  видавати довіреності на здійснення дій від імені Організації;
-  підписувати фінансові, банківські, процесуальні, інші документи та ділові папери.
4.4.4.   У разі відсутності Голови Організації його обов'язки та повноваження виконує Заступник голови Організації.
4.4.5.   У разі неможливості виконання своїх функціональних обов'язків або неналежного їх виконання Головою чи Заступником Голови
Організації, вони можуть бути переобраними на Загальних Зборах прямим голосуванням, простою більшістю  голосів (50% + 1 голосів) за поданням не менше двох третин всіх членів Правління Організації.
4.5.    Ревізійна комісія Організації
4.5.1. Ревізійна комісія Організації є контрольно-ревізійним органом Організації.
4.5.2. Ревізійна комісія складається з трьох осіб: Голови Ревізійної комісії та двох членів, які обираються Загальними зборами строком на
чотири роки. До складу Ревізійної комісії не може входити член Правління Організації, а також особи, що займають керуючі посади в Організації.
4.5.3. До повноважень ревізійної комісії належить:
-    здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Організації;
-    перевірка звітів та фінансової документації Організації, підготовка по ним висновків;
-    доступ до всіх фінансово-господарських документів Організації;
-    проведення ревізії майна Організації;
-    контроль за правильністю витрат коштів Організації за призначенням.
4.5.4.    Засідання Ревізійної комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на півріччя. Засідання Ревізійної комісії визнаються правомочними, якщо в них приймають участь не менш як половина членів від загальної кількості членів Ревізійної комісії.
4.5.5.    Рішення Ревізійної комісії Організації приймаються простою більшістю голосів (50% + 1 голосів).
4.5.6.    Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам Організації, яким надаються матеріали перевірок.
4.5.7.    Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів, якщо постала загроза інтересам Організації або виявлені зловживання з боку посадових осіб Організації.
4.6. Місцеві осередки Організації
4.6.1. Основу Організації складають місцеві осередки, які створюються за адміністративно-територіальним принципом за рішенням Загальних зборів місцевого осередку.
4.6.2. Місцеві осередки організації діють на підставі цього Статуту та своїх положень, затверджених їхніми вищими керівними органами та Правлінням Організації.
4.6.3. Місцеві осередки Організації можуть набувати права юридичної особи в установленому Законом порядку або легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.

5. Кошти та майно Організації

5.1.  Організація відповідно до законодавства України, може мати у власності кошти та інше майно, які використовуються для створення матеріальної бази Організації та фінансування виконання її статутних завдань.
5.2.    Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, її членами або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених Законом.
5.3.    Кошти та інше майно Організації не може перерозподілятися між членами Організації.
5.4.    Кошти та майно Організації використовується згідно зі статутними положеннями та законодавством України.
5.5.    Право власності Організації реалізує її вищий статутний орган управління - Загальні збори. Окремі функції щодо господарського
управління коштами та майном Організації можуть бути покладені вищим керівним статутним органом на створені ним органи управління організації.
5.6.    Організація зобов'язана вести оперативний бухгалтерський облік та статистичну звітність.

6. Порядок внесення змін до Статуту

6.1.    Внесення змін до Статуту здійснюється за рішенням Загальних зборів Організації.
6.2.    Рішення про внесення змін до Статуту приймається відкритим голосуванням, якщо за нього проголосувало не менше три четвертих членів Організації, присутніх на Загальних зборах.
6.3.   Пропозиції щодо внесення змін до Статуту подаються на розгляд Загальних зборів від Правління або пропозиції не менше як від двох третин членів Організації.
6.4.    Зміни, що вносяться до статутних документів Організації підлягають обов'язковій державній реєстрації.

7. Припинення діяльності громадської діяльності

7.1. Припинення діяльності Організації може бути здійснене шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску). Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку
7.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за нього проголосували не менше три четвертих членів Організації, присутніх на Загальних зборах.
7.3. Ліквідація Організації здійснюється на підставі цього Статуту або за рішенням суду відповідно до законодавства України. У випадку ліквідації Організації орган, який прийняв рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію, яка діє у порядку, передбаченому законодавством.
7.4. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Головним управлінням юстиції у Дніпропетровській області наказ від 28.08.2007 № 679 свідоцтво № 959
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерством юстиції України зміни до статуту наказ від 21.05.2008 № 849/5 свідоцтво № 2905
Директор Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних історій

О.М.Семьоркіна
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими Зборами Дніпропетровської обласної Громадської організації «Громадська сила» Протокол № 1 від 15 серпня 2007 року
ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчими загальними зборами Всеукраїнської громадської організації «Громадська сила»
Протокол від 10.04.2008 року

Мы в социальных сетях

Copyright © 2018 Дніпровська міська організація Партії «Громадська сила»
Загид Геннадьевич Краснов - лидер ВОО "Громадська Сила".